.

.

Κυριακή, 30 Μαΐου 2010

Πεντηκοστή στο Βατοπαίδι

(ηχητικό ντοκουμέντο -3)

Σε συνέχεια του μουσικού αφιερώματος από την Αγρυπνία της Πεντηκοστής στο Βατοπαίδι δημοσιεύουμε τα Στιχηρά των Αίνων σε ήχο δ΄ και το Δοξαστικό των Αίνων σε ήχο πλ. β΄ και μέλος Πέτρου Φιλανθίδου.

Το ποιητικό κείμενο των Στιχηρών έχει ως εξής:

Παράδοξα σήμερον είδον τά έθνη πάντα εν πόλει Δαυΐδ, ότε τό Πνεύμα κατήλθε τό άγιον εν πυρίναις γλώσσαις, καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απεφθέγξατο. Φησί γάρ· Συνηγμένων τών Μαθητών τού Χριστού, εγένετο ήχος καθάπερ φερομένης βιαίας πνοής, καί επλήρωσε τόν οίκον, ού ήσαν καθήμενοι· καί πάντες ήρξαντο φθέγγεσθαι, ξένοις ρήμασι, ξένοις δόγμασι, ξένοις διδάγμασι, τής Αγίας Τριάδος.

Τό Πνεύμα τό άγιον, ήν μέν αεί, καί έστι καί έσται, ούτε αρξάμενον, ούτε παυσόμενον, αλλ´ αεί Πατρί καί Υιώ συντεταγμένον, καί συναριθμούμενον· ζωή, καί ζωοποιούν· φώς, καί φωτός χορηγόν· αυτάγαθον, καί πηγή αγαθότητος· δι´ ού Πατήρ γνωρίζεται, καί Υιός δοξάζεται, καί παρά πάντων γινώσκεται, μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις, τής Αγίας Τριάδος.

Τό Πνεύμα τό άγιον, φώς, καί ζωή, καί ζώσα πηγή νοερά, Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, αγαθόν, ευθές, νοερόν, ηγεμονεύον καθαίρον τά πταίσματα. Θεός καί θεοποιούν, πύρ, εκ πυρός προϊόν, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τά χαρίσματα· δι´ ού Προφήται άπαντες, καί Θεού Απόστολοι, μετά Μαρτύρων εστέφθησαν· Ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, πύρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων.

Ενώ του Δοξαστικού των Αίνων είναι:

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, τό Πνεύμα τής αληθείας, ο πανταχού παρών, καί τά πάντα πληρών, ο θησαυρός τών αγαθών, καί ζωής χορηγός· ελθέ, καί σκήνωσον εν ημίν, καί καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, καί σώσον αγαθέ τάς ψυχάς ημών.

Ainoi – IMMB, Kyriaki tis Pentikostis 10-5-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )