.

.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

“ΑΛΛΟΣ” ΑΔΑΜΙΑΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ («ΚΙ ΕΜΕΝΑ ΤΙ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΑΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΤΑΙ;», Ἅγ. Νικόδημος Ἁγιορ.)

«Ἄλλος» Ἀδαμιαος θρνος:
«
Ἐὰν κάποιος ἰδῇ ἐσένα ποὺ ἔχεις γνῶσιν,
νὰ κάθεσαι εἰς τὸτραπέζι” ἑνὸς ἀλλοδόξου ναοῦ,

ἆραγε δὲν θὰ ἐνθαρρυνθῇ συνείδησίς του, πειδὴ εἶναι ἀδύνατος εἰς τὴν πίστιν;».

.              Θρηνοῦντες πνευματικῶς εἰσέρχονται οἱ Ὀρθόδοξοι κατ᾽ αὐτὰς στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἐνθυμούμενοι τὸν χαμένο παράδεισο τῆς τρυφῆς καὶ τὴν ἐξορία ἀπὸ αὐτόν.

.          Θρηνοῦντες καὶ ἀλγοῦντες εἰσέρχονται βλέποντες τὶς Κεφαλὲς τῆς ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ νὰ σπεύδουν (μέσα στὴν πρώτη, καθαρά, Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Νηστειῶν, τοῦ ἐγκλεισμοῦ, τῆς σιωπῆς, τῆς ἐγκρατείας, τῆς νηστείας, τῆς προσευχῆς, τῆς συντριβῆς, τοῦ πένθους, τῆς μετανοίας) νὰ παραστοῦν στὴν ἐνθρόνιση τοῦ νέου πάπα. Μάλιστα ἡ δημοσιογραφία μὲ τὸν τρόπο της ἐπισημαίνει τὸ ἀνεπανάληπτο ἀπὸ τοῦ σχίσματος τοῦ 1054 μιᾶς τέτοιας ἐπισκέψεως στὴν Ρώμη καὶ τὴν ξεχωριστὴ ἱστορικὴ σημασία της!

.         Τέτοια πριμούρα νὰ δοθεῖ παγκοσμίως μέσα ἀπὸ τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας αὐτὲς τὶς Ἅγιες Μέρες τῆς Σαρακοστῆς τὸ εὔπεπτο ἐπικοινωνιακὸ μήνυμα ὅτι Ὀρθόδοξοι καὶ Παπικοὶ δὲν ἔχουμε πλέον διαφορές, ὅτι κοντεύουμε, ὅτι τὰ βρήκαμε!

.         Μαζὶ μὲ τὴν Μετάνοια δῴῃ Κύριος ὁ Θεὸς στοὺς Ὀρθοδόξους τὴν Χάρη καὶ τὴν ἀντοχὴ νὰ σηκώνουν τὸν βαρὺ σταυρὸ τῆς ἁγίας ὑπομονῆς στὴν καταφρόνηση τῆς συνειδήσεώς τους. Φαίνεται πὼς ἄλλη εἶναι ἡ «πραγματικὴ» ἀγάπη: οἱ φιλοφρονήσεις, οἱ πρωτοκλισίες καὶ οἱ διπλωματίες…! Φαίνεται ὅτι μέσα σὲ μιὰ βδομάδα ξεχάστηκε ἐντελῶς τὸ νόημα τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς παρελθούσης Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω (Α´ Κορ. η´ 8-13):

[ἑρμηνεύει ὁ ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης]

Ἀδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· …

Ἀδελφοί, ἐμᾶς δὲν μᾶς συνιστᾶ τὸ φαγητὸν εἰς τὸν Θεόν, … Διὰ νὰ μὴν εἰποῦν οἱ τέλειοι εἰς τὴν γνῶσιν χριστιανοὶ ὅτι ἐγὼ τρώγω τὰς θυσίας τῶν εἰδώλων μὲ καθαρὰν συνείδησιν, καὶ τί μὲ μέλει ἐὰν ἄλλος δι᾽ ἀσθένειαν λογισμῶν του σκανδαλίζεται διὰ τοῦτο ὁ ἀπόστολος δείχνει ἐδῶ ὅτι καὶ αὐτό, τὸ νὰ τρώγουν τὰς θυσίας τῶν εἰδώλων διὰ καταφρόνησιν τῶν εἰδώλων, τίποτε κατόρθωμα καὶ ἀρετὴ δὲν εἶναι.

 Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν.

…βλέπετε μήπως ἡ ἐξουσία σας αὕτη, ἤγουν ἡ προπέτεια καὶ ὑπερηφάνειά  σας αὕτη γένῃ σκάνδαλον.

Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.

Προσέχετε ὅμως μήπως ἡ ἐλευθερία σας αὐτὴ γίνῃ αἰτία νὰ πέσουν οἱ ἀσθενεῖς κατὰ τὴν πίστιν. Ἐὰν κάποιος ἰδῇ ἐσένα ποὺ ἔχεις γνῶσιν, νὰ κάθεσαι εἰς τὸ τραπέζι ἑνὸς ναοῦ εἰδώλων, δὲν θὰ ἐνθαρρυνθῇ συνείδησίς του, πειδὴ εἶναι ἀδύνατος εἰς τὴν πίστιν, εἰς τὸ νὰ τρώγῃ κρέατα τῶν θυσιῶν ποὺ προσφέρονται εἰς τὰ εἴδωλα; Καὶ ἐξ αἰτίας τῆς γνώσεώς σου θὰ χαθῇ ὁ ἀδύνατος ἀδελφὸς διὰ τὸν ὁποῖον ἐπέθανε ὁ Χριστὸς. Ἁμαρτάνοντες δὲ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ πληγώνοντες τὴν συνείδησίν των ποὺ εἶναι ἀδύνατη, ἁμαρτάνετε εἰς τὸν Χριστόν. Δι’ αὐτὸν τὸν λόγον, ἐὰν φαγητὸν κάνῃ τὸν ἀδελφόν μου νὰ πέσῃ, δὲν θὰ φάγω κρέας ποτέ, διὰ νὰ μὴ γίνω αἰτία νὰ πέσῃ ὁ ἀδελφός μου.

christianvivliografia

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ακούστε ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε κλίκ στην εικόνα)

Ακούστε  ΡΑΔΙΟ ΦΛΟΓΑ ( κάντε  κλίκ στην εικόνα)
(δοκιμαστική περίοδος )